Задати питання
flag Судова влада України

 

Затверджено
Наказ № 28 від 01.11.2011 р.

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для суддів та працівників апарату
Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
2. Ці правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на працівників Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.
3. Метою правил внутрішнього трудового розпорядку є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
4. Діяльність працівників Бердянського міськрайонного суду ґрунтується на таких основних принципах:
- служіння народу України;
- демократизму і законності;
- гуманізму і соціальної справедливості;
- пріоритету прав людини і громадянина;
- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
- персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
- дотримання прав і законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
- дотримання прав підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян.
5. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою Бердянського міськрайонного суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників апарату

6. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленному законом порядку.
Призначення або обрання на посади суддів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області та їх звільнення з посади здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідно до трудового законодавства.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про державну службу”, діючого трудового законодавства.
7. Порядок призначення або обрання, припинення повноважень суддів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області та їх звільнення з посади провадяться на підставах і в порядку, встановлених статтями 126, 127, 128 Конституції України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Суддя, який вперше призначається на посаду в урочистій церемонії у присутності Президента України складає Присягу відповідно до статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Трудові відносини суддів не врегульовані Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначаються діючим законодавством України про працю.
8. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.
Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до стаття 17 Закону України “про державну службу”.
9. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
-довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів
- медичну довідку про стан здоров’я, за формою, затвердженою МОЗ.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.
Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:
- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;
- декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;
- документи про науковий ступінь, вчене звання , підвищення кваліфікації та їх копії;
- підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження , пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;
- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.
Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
10. На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді головою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області видається відповідний наказ, який оголошується судді під підпис.
11. Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника (заступика керівника) апарату суду Бердянського міськрайонного суду, який оголошується працівнику під розписку.
12. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.
13. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
14. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.
Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.
Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
15. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
• роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
• ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;
• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
• проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
16. На всіх працівників, які працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі суду. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника апарату суду.
17. Звільнення суддів з посад провадиться відповідно до діючого законодавства України, зокрема Законом України «Про судоустрій і статус суддів»
18. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
19. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.
У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
20. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.
21. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
1) порушення умов реалізації права на державну службу;
2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону України "Про державну службу";
3) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;
4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії;
5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;
6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону України "Про державну службу";
7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону України "Про державну службу";
22. Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника (заступника керівника) апарату суду Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.
23. В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи в трудовій книжці при звільненні та переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Особливості правового статусу помічників суддів

24. Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра і вільно володіє державною мовою.
25. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником(заступником керівника) апарату суду за поданням судді.
26. Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду.
27. Призначення на посаду помічника судді здійснюється без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді керівником (заступником керівника) апарату суду.
У поданні на призначення помічника судді зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана на час подання посада, посада на яку рекомендується претендент, володіння державною мовою.
До подання додаються особиста заява претендента та інші документи, передбачені законодавством про державну службу.
Претенденту на посаду помічника судді за поданням судді може встановлюватись випробовування в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
28. Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб.
29. Керівник (заступник керівника) апарату може відмовити судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли претендент не відповідає вимогам, установленим частиною 2 статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 12 Закону України "Про державну службу" та пунктом 6 Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції.
30. Помічник судді має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження.
Посвідчення помічника судді видається апаратом суду, до якого помічника судді прикріплено для кадрового та фінансового обслуговування, та підписується керівником (заступником керівника) апарату суду.
У разі звільнення помічника судді з посади він зобов’язаний повернути до відповідного апарату суду посвідчення, яке вважається недійсним з моменту звільнення.
31. Порядок перебування на державній службі помічника судді регулюється Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами України.
32. Застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до помічника судді здійснюється керівником (заступником керівника) апарату суду за поданням судді.
33. У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) помічник судді може тимчасово виконувати обов’язки помічника іншого судді, про що на підставі особистої заяви помічника судді та подання відповідного судді видається наказ керівника (заступника керівника) апарату суду.
Крім того, у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) на помічника судді за його згодою наказом керівника (заступника керівника) апарату суду може бути покладено тимчасове виконання обов'язків працівника апарату суду.
У разі відсутності згоди помічника виконувати обов'язки помічника іншого судді або працівника апарату суду його може бути звільнено з посади на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.
34. Щорічні та додаткові відпустки помічнику судді надаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки", за його письмовою заявою, погодженою із суддею.
35. Помічник судді може бути звільнений з посади з дотриманням вимог законодавства про працю та Закону України "Про державну службу" на підставі заяви про звільнення за власним бажанням або за мотивованим поданням судді, а у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) – за наказом керівника (заступника керівника) апарату суду.
36. У разі припинення повноважень судді помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених законодавством.

IV. Основні права й обов'язки працівників

37. Судді Бердянського міськрайонного суду мають право:
- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
- брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
- утворювати об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня;
- вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку;
- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
- на оплату праці, встановлення кваліфікаційного класу, суддівську винагороду та інші доплати передбачені законодавством;
- на забезпечення житлових умов;
- на державний захист суддів та членів їхніх сімей;
- на соціальне страхування;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- права судді, пов’язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальними та іншими законами;
- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.
Судді мають також інші права відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та чинного законодавства України.
38. Працівники Бердянського міськрайонного суду мають право:
1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;
6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.
Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.
39. Судді Бердянського місьрайонного суду зобов`язані:
- Своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засади і правил судочинства;
- виявляти повагу до учасників процесу;
- додержуватися присяги судді;
- не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
- дотримуватися службової дисципліни та розпорядку роботи суду;
- дотримуватися вимог щодо несумісності;
- подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, декларацію про майновий стан;
- додержання етики судді визначеної Кодексом суддівської етики.
- не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання суддів і можуть викликати сумнів у його об`єктивності, неупередженості та незалежності.
Судді несуть також інші обов’язки передбачені Закон України «Про судоустрій і статус суддів» та чинного законодавства України.
40. Працівники зобов'язані:
1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь- яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
Працівники мають також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
41. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

V. Основні обов'язки власника або уповноваженого органу

42. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:
1) під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;
3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;
4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;
5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;
6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;
7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;
8) постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;
9) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;
10) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників.

VІ. Робочий час і його використання. Час відпочинку

43. Нормальна тривалість робочого часу працівників Бердянського міськрайонного суду Запорізької області не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Робочий день працівників Бердянського міськрайонного суду розпочинається о 0800 та триває до 1700 (у п'ятницю – до 1545 ), обідня перерва – з 1200 до 1245.
Встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.
Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
44. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
45. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом голови суду.
Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
46. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.
Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.
Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.
47. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.
Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.
Графік доводиться до відома всіх працівників.
48. Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника.
49. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
50. За рішенням керівника державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.
У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
51. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

VIІ. Заохочення за успіхи в роботі

52. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
• оголошення подяки;
• преміювання;
• нагородження почесною грамотою.
Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.
53. Суддям відповідно до ст. 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» виплачується суддівська винагорода.
Суддя до виходу у відставку або на пенсію може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органами місцевого самоврядування, окрім тих державних, або будь-яких інших нагород, відзнак, грамот, пов’язаних зі здійсненням ним правосуддя.
54. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
55. Заохочення оголошуються в наказі голови суду, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VIIІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

56. Судді несуть дисциплінарну відповідальність на підставах і в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
57. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
• догана;
• звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.
До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує Державну судову адміністрацію України можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:
• попередження про неповну службову відповідність;
• затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

58. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
59. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.
60. До застосування дисциплінарного стягнення керівник (заступник керівника) апарату суду повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
61. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
62. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.